Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Komunikace > Klíčové aktivity

Klíčové aktivity

Komunikační strategie

Základem úspěšné součinnosti mezi aplikačním, veřejným a akademickým sektorem je účinná komunikace a dobrá vzájemná informovanost sloužící jako klíč k objevení potenciálu vzájemné spolupráce. Proto je jedním z dílčích cílů projektu vytvoření komunikační strategie, jakožto nástroje účinné komunikace a získávání informací mezi dílčími subjekty. Každý subjekt je schopen a ochoten reagovat na různé formy komunikace. Proto je nutno vytvořit komplexní systém výměny informací, kde budou stanoveny postupy, způsoby a techniky účinné komunikace mezi dílčími hráči v regionu. Komunikační strategie bude zpracována na základě poznatků spolupráce v rámci projektu i na základě konkrétního šetření u respondentů podnikatelského, veřejného i akademického sektoru

Centrum spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Cílem centra je neustále mapovat veškeré dění na všech fakultách a Univerzitním institutu UTB ve Zlíně - řešené vědeckovýzkumné úkoly, výsledky VaV činnosti dílčích ústavů, získané poznatky na tuzemských i zahraničních konferencích a seminářích, lidské kapacity pro spolupráci s aplikační sférou, témata možného vzájemného dialogu apod. Centrum funguje prostřednictvím kontaktní kanceláře pod vedením odpovědného pracovníka. Ve spolupráci se všemi fakultami a Univerzitním institutem (na nichž budou odpovědné osoby ke sběru informací, jejich přenosu) a všemi partnery je zajišťována centralizace dat a jejich tok k aplikační sféře (především k firmám).

Internetový portál spolupráce

Základem úspěšné spolupráce je centralizace informací a poznatků všech zúčastněných stran i potenciálních partnerů. Nástrojem pro centralizaci veškerých informací i poznatků projektu je internetový portál, který je spravován Centrem spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace. 

Vzdělávací aktivity 

Zpracovaná komunikační strategie, zanalyzované potřeby a možnosti spolupráce ze strany aplikačního sektoru a zpracované informační materiály v předcházejících klíčových aktivitách se stanou podkladem pro zpracování výukových metodik pro dílčí semináře a workshopy
 
Cílovou skupinou těchto vzdělávacích aktivit jsou akademičtí a ostatní pracovníci UTB, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠE, studenti UTB a VOŠE. Výukové metodiky jsou zpracovávány ve spolupráci s odborníky jednotlivých fakult UTB ve Zlíně, VOŠE, zástupci Zlínského kraje, TIC, KHK ZK i se zástupci konkrétních firem. 
 
Obsahem seminářů je rovněž prezentace konkrétních problémů a možností spolupráce dílčích firem přímo s lektory (odborníků z praxe) z těchto firem, dále příklady dobré praxe např. ze zemí EU na základě poznatků z řešených projektů Zlínským krajem, případové studie a praktické poznatky vyplývající z komunikace a spolupráce s firmami TIC s.r.o. a KHK ZK. 

Diskusní panely

Jelikož cílem projektu je naučení se vzájemné komunikaci, informovanosti a spolupráci mezi aplikačním, akademickým a veřejným sektorem, je důležité se v průběhu projektu zabývat tím, zdali se plánované cíle daří naplňovat v očekávané kvalitě a mají-li dostatečnou přidanou hodnotu. V případě že nikoliv, je nutno okamžitě hledat příčiny a následnou nápravu. Proto se v průběhu realizace projektu konají pravidelné diskusní panely s účastí zástupců jednotlivých fakult univerzity, partnerů projektu, zástupců podnikatelského sektoru, a to cca 3krát v průběhu akademického roku. Výstupy z těchto hodnotících diskusí budou prezentovány na internetovém portálu i v rámci vzdělávacích workshopů.