Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace
Informace > Studie a analýzy

Studie a analýzy

V rámci projektu PERSPEKTIVA bylo zpracováno několik studií a analýz, které nabízíme volně ke stažení. Všechny materiály odpovídají na konkrétní a aktuální otázky firem Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaměřují se na oblast propagace UTB, prezentace firem, navozování jejich vzájemné spolupráce či na socio-ekonomická a jiná specifika ZK. Níže naleznete přehled všech těchto dokumentů spolu s jejich krátkými popisky.

Komunikační strategie UTB ve Zlíně

Jednou z klíčových aktivit naplňujících cíl projektu je vytvořeni této komplexní komunikační strategie, která definuje systém předávání informací s ohledem na specifika různých zainteresovaných stran. Zdůrazňuje fakt, že hlavni subjekty Zlínského kraje se musí naučit vzájemnému dialogu, který je základním kamenem rozvoje spolupráce. Tento dokument je postaven na jiných dílčích výstupech projektu, praktických zkušenostech získaných v rámci realizace nejrůznějších aktivit a současně vědomostní základně pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich partnerů. Z hlediska struktury je materiál koncipován do dvou navzájem propojených celků, které tvoří komplexní analýzu komunikace a následný popis jednotlivých metod a nástrojů potřebných pro vytvoření ucelené komunikační platformy UTB.
Komunikační strategie je k dispozici ke stažení
zde.

Analýza spolupráce UTB s aplikačním sektorem

Na začátku roku 2010 bylo realizováno dotazníkové šetření na fakultách UTB s 51 respondenty (ředitelé ústavů dílčích fakult) s cílem monitorování aktuálního stavu spolupráce a potenciálu pro další spolupráci., V rámci šetření bylo zjištěno: v čem a s kým jednotlivé ústavy již s firmami či institucemi spolupracují, jaké jsou bariéry spolupráce, náměty na budoucí spolupráci apod. Po zpracování tvrdých dat, jejich kontrole a sumarizaci byla vypracována analýza potenciálu spolupráce UTB ve Zlíně, která slouží jako základ pro komunikaci s firmami.
Analýza spolupráce UTB s aplikačním sektorem je k dispozici zde.

Analýza potenciálu spolupráce aplikačního sektoru s UTB

Pro monitorování potřeb a potenciálu spolupráce aplikačního sektoru Zlínského kraje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín byl vytvořen dotazník a metodika dotazníkového šetření. Realizace následného pilotního dotazníkového šetření otestovala srozumitelnost a jednoznačnost otázek, rovněž však i způsob koordinace šetření a následné vyhodnocování dat. Pro dotazníkové šetření byla vytvořena užší databáze dvou set firem, mající potenciál pro spolupráci s univerzitou. Firmy byly vybrány na základě několika kritérií: rozložení firem v regionu, odvětvové členění CZ-NACE, velikosti, umístění v regionu apod.
Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je k dispozici zde.

Souhrn možností spolupráce ze strany UTB a firem Zlínského kraje

Tento dokument staví do souvislostí postoj Univerzity Tomáše Bati a firem Zlínského kraje, a to v konkrétních oblastech spolupráce. Na základě šetření spolupráce jednotlivých ústavů na všech fakultách byla v průběhu roku 2010 zpracována Výzkumná zpráva. Tato zpráva se zabývá spoluprací jednotlivých pracovišť UTB ve Zlíně s širokým spektrem externích subjektů v rámci celé ČR a vnímáním potenciálu spolupráce na základě odpovědí oslovených vedoucích pracovníků ústavů jednotlivých fakult. Ze strany podnikatelského sektoru byla formou dotazníkového šetření v průběhu let 2010 a 2011 na vzorku 105 inovačních firem Zlínského kraje analyzována spolupráce firem s UTB (stávající + budoucí možnosti), což je shrnuto ve Zprávě z šetření. Tento dokument shrnuje získané výsledky šetření týkající se spolupráce mezi jednotlivými ústavy na fakultách UTB a srovnává je s vnímáním spolupráce ze strany firem, oslovených v následném šetření.
Souhrn možností spolupráce je k dispozici zde.

Výstupy dotazníkového šetření na ústavech jednotlivých fakult UTB ve ZlíněTato výzkumná zpráva doplňuje dva dříve zpracované dokumenty - Analýza spolupráce UTB s aplikačním sektorem a Souhrn možností spolupráce ze strany UTB a firem Zlínského kraje. Podává shrnutí konkrétních výstupů dotazníkového šetření na ústavech jednotlivých fakult UTB ve Zlíně, komplexně za celou univerzitu i za jednotlivé fakulty. Zaznamenává a komentuje odpovědi na jednotlivé otázky v rámci dotazníkového šetření.
Výzkumná zpráva je k dispozici zde.

Analýza monitoringu médií

Obecný monitoring médií UTB ve Zlíně je v rámci projektu analyzován tak, aby data mohla sloužit ke zlepšení komunikace univerzity s aplikačním sektorem. Každý měsíc jsou výsledky monitoringu rozděleny do několika tematických kategorií dle tématu, média, rozsahu aj. Největší důraz je kladen na výběr publikovaných článků z oblasti vědy a výzkumu. Meziročně je také celková analýza srovnávána s výsledky jiných vysokých škol. 
Analýza monitoringu médií je ke stažení zde.

Socioekonomická analýza

Socioekonomická analýza vybraných oblastí Zlínského kraje obsahuje informace o demografickém vývoji, průmyslu, podnikání, školství, VaV infrastruktuře apod. Tato analýza je nutným výstupem pro poznání potenciálu a limitů regionu – analýza prostředí, ve kterém se univerzita i firmy nacházejí – aby mohl být správně interpretován aktuální stav i potenciál rozvíjení spolupráce do budoucna (to i ve vazbě na výsledky dotazníkových šetření v rámci UTB i u firem Zlínského kraje).
Analýza je ke stažení zde.

Metodika propagace

Realizátory projektu byla zpracovávána metodika propagace, která slouží nejen pracovníkům univerzity jako ukázka správné komunikace se studenty i zástupci firem, ale také samotným firmám jako návod k efektivní marketingové komunikaci ve veřejném sektoru. Základem metodiky jsou poznatky a zkušenosti získané reálnou propagací workshopů, diskusních panelů i jiných forem spolupráce mezi různými cílovými skupinami. V metodice lze nalézt návod ke tvorbě reklamního textu nebo tiskové zprávy, stejně jako odpovědi na otázky, jak se připravit na veletrh či jak správně vytvořit elektronickou prezentaci. Tyto informace jsou zpracovány formou případových studií společně s nutným teoretickým základem co nejjednodušeji, a přitom transparentně, aby je bylo možné aplikovat na množství odlišných situací.
Metodika je k dispozici ke stažení zde.

Metodika partnerství

Tato studijně-metodická opora se věnuje problematice partnerství a spolupráce akademického, veřejného a soukromého sektoru. V úvodu text teoreticky vymezuje tuto problematiku, věnuje se také inovacím a tématice konkurenceschopnosti, zmiňuje základní nástroje využívané v rámci spolupráce různých sektorů a předkládá informace o inovační infrastruktuře v České republice. V závěru uvádí několik dobrých příkladů ze zahraničí, kterými se jednotlivé sektory v České republice mohou inspirovat.
Metodika partnerství je k dispozici zde.

Základy podnikáníMetodika nepovinného předmětu Základy podnikání přináší komplexní a přitom stručný popis problematických oblastí, na které každý podnikatel ve svých začátcích naráží. Výukový předmět, který na základě této metodiky vzniká a jehož je metodika obsahem, má (nejen) studentům pomoci jako vodítko při zakládání vlastní firmy.
Metodika předmětu Základy podnikání je k dispozici zde.